x
Pentru a vă oferi o experiență mai bună, folosim cookies. Accept

Copilul are drepturi. Legislația națională

Vezi prezentarea „Copilul în mass-media: rigori juridice și deontologice”


O scurtă prezentare a prevederilor relevante din principalele acte legislative naționale:

Din Constituția Republicii Moldova:

Articolul 49. Protecţia familiei şi a copiilor orfani


(1) Statul facilitează, prin măsuri economice şi prin alte măsuri, formarea familiei şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin.
(2) Statul ocroteşte maternitatea, copiii şi tinerii, stimulînd dezvoltarea instituţiilor necesare.
(3) Toate preocupările privind întreţinerea, instruirea şi educaţia copiilor orfani şi a celor lipsiţi de ocrotirea părinţilor revin statului şi societăţii. Statul stimulează şi sprijină activitatea de binefacere faţă de aceşti copii.


Articolul 50. Ocrotirea mamei, copiilor şi a tinerilor


(1) Mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire specială. Toţi copiii, inclusiv cei născuţi în afara căsătoriei, se bucură de aceeaşi ocrotire socială.
(2) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de asistenţă în realizarea drepturilor lor.
(3) Statul acordă alocaţiile necesare pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copiilor bolnavi ori cu dizabilități. Alte forme de asistenţă socială pentru copii şi tineri se stabilesc prin lege.
(4) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sînt interzise.
(5) Autorităţile publice asigură condiţii pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa socială, economică, culturală şi sportivă a ţării.

Din Codul Familiei:

DREPTURILE COPIILOR MINORI

Articolul 51. Dreptul copilului la abitaţie şi educaţie în familie

(1) Se consideră copil persoana care nu a atins vârsta de 18 ani (majoratul).
(2) Fiecare copil are dreptul să locuiască în familie, să-şi cunoască părinţii, să beneficieze de grija lor, să coabiteze cu ei, cu excepţia cazurilor când aceasta contravine intereselor copilului.
(3) Copilul are dreptul la educaţie din partea părinţilor, la dezvoltarea capacităţilor intelectuale, la libertatea gândirii şi conştiinţei, la apărarea demnităţii şi onoarei.
(4) În cazul copiilor separaţi de părinţi, drepturile copilului la îngrijire şi educație sunt asigurate de reprezentantul legal.
Dreptul copilului de a comunica cu părinţii şi alte rude
Dreptul copilului de a fi protejat
Dreptul copilului la exprimarea opiniei
Dreptul copilului la nume de familie şi prenume
Drepturile patrimoniale ale copilului

Din Legea cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației:

Articolul 1. Noţiuni principale informaţie cu impact negativ asupra copiilor – informaţie accesibilă public care poate fi dăunătoare pentru sănătatea psihică şi fizică a copiilor, pentru dezvoltarea lor fizică, mintală, spirituală şi morală;
Articolul 3. Informaţia cu impact negativ asupra copiilor
(1) Se consideră informaţie cu impact negativ asupra copiilor informaţia accesibilă public:
a) despre violenţă, care încurajează agresivitatea şi dispreţul faţă de viaţă;
b) care încuviinţează deteriorarea sau nimicirea bunurilor;
c) care aduce în prim plan cadavrul sau corpul unei persoane în agonie fie un corp mutilat ca urmare a unui tratament crud, cu excepţia cazurilor în care o asemenea prezentare este necesară pentru identificarea persoanei;
d) cu caracter pornografic;
e) care invită copiii să participe la jocuri de noroc sau la alte jocuri care lasă impresia de cîştig uşor;
f) care apreciază pozitiv dependenţa faţă de substanțele stupefiante, toxice, psihotrope, tutun, alcool, precum şi faţă de alte substanţe care sînt sau pot fi utilizate drept stupefiante, şi care încurajează consumul, producerea, răspîndirea sau procurarea acestora;
g) care incită la provocarea de leziuni corporale sau la suicid, care descriu mijloacele sau circumstanţele de suicid;
h) care apreciază pozitiv o infracţiune sau care idealizează infractorii;
i) care încurajează comportamente ce jignesc demnitatea umană;
j) care relatează batjocorirea sau înjosirea unui om ori a unui grup de oameni în legătură cu originea etnică, apartenenţa naţională, rasială, sexuală, în legătură cu boala, starea socială, limba vorbită, religia practicată, convingerile sau opiniile împărtăşite;
k) care prezintă fenomene paranormale înscenate astfel încît să producă impresia realităţii;
l) care încurajează violenţa şi exploatarea sexuală, abuzurile sexuale comise asupra copiilor, relaţiile sexuale dintre copii;
m) care foloseşte limbajul licenţios şi gesturile indecente;
n) care conţine sfaturi privind producerea, procurarea sau utilizarea explozivelor, a substanțelor stupefiante ori psihotrope, a altor obiecte periculoase pentru viaţă şi sănătate;
o) care încurajează proastele deprinderi alimentare, de igienă şi inactivitatea fizică;
p) care demonstrează o şedinţă de hipnoză în masă, al cărei subiect este auditoriul mijlocului de informare în masă.
(2) Difuzarea informaţiei cu impact negativ asupra copiilor este interzisă sau limitată în condiţiile prezentei legi.
(3) Se interzice difuzarea informaţiilor specificate la alin. (1) lit. j), precum şi a informaţiilor cu caracter pornografic care încurajează violenţa şi exploatarea sexuală a copiilor sau care au drept scop demonstrarea violenţei.

Pliant: Copiii în situație de risc

COPIII ÎN SITUAŢIE DE RISC

Din Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

Identificarea copiilor aflați în situaţie de risc

Autoritatea tutelară locală este obligată să se autosesizeze şi/sau să asigure recepţionarea şi înregistrarea sesizărilor cu privire la copiii aflaţi în următoarele situaţii:

a) copiii sunt supuși violenței;
b) copiii sunt neglijaţi;
c) copiii practică vagabondajul, cerşitul, prostituţia;
d) copiii sunt lipsiţi de îngrijire şi supraveghere din partea părinţilor din cauza absenţei acestora de la domiciliu din motive necunoscute;
e) părinţii copiilor au decedat;
f) copiii trăiesc în stradă, au fugit ori au fost alungaţi de acasă;
g) părinţii copiilor refuză să-şi exercite obligaţiile părinteşti privind creşterea şi îngrijirea copilului;
h) copiii au fost abandonaţi de părinţi;
i) în privința unuia dintre părinții copilului este instituită o măsură de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă sau tutelă);
j) copiii sunt victime ale infracţiunilor, dacă se află în una sau mai multe situații indicate la lit. a)–i).

Copil separat de părinți:

copil lipsit efectiv de grija părinților/unicului părinte în situații determinate de aflarea motivată a acestora în altă localitate din țară sau de peste hotare pentru o perioadă mai mare de 2 luni consecutive; copil luat de la părinți din cauza unui pericol iminent pentru viața sau sănătatea acestuia; copil căruia i s-a stabilit statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească.
Pericol iminent
– circumstanțe care indică în mod cert asupra existenței situației de risc, inclusiv asupra prezenței elementelor constitutive ale unei infracțiuni contra vieții și/sau sănătății copilului sau asupra riscului apariției acestora în perioada imediat următoare, care au sau pot avea impact grav asupra integrității fizice și/sau psihice a copilului.

Copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească:

a) ai căror părinți lipsesc o perioadă mai mare de 30 de zile din cauza aflării la tratament în condiții de staționar în instituții medicale, fapt confirmat de certificatul medical eliberat de instituția medicală corespunzătoare;
b) ai căror părinţi nu au posibilitatea să-şi îndeplinească obligaţiile de creştere şi educare a copiilor din cauza unor probleme grave de sănătate, fiind imobilizați la pat, sau din cauza unei dizabilități severe, fapt confirmat de certificatul consiliului de expertiză medicală a vitalităţii sau de certificatul medical eliberat de instituţia medicală care supraveghează pacientul;
c) ai căror părinţi se află în arest, fapt confirmat printr-o hotărâre a instanţei de judecată;
d) luaţi de la părinţi fără ca aceștia să fie decăzuți din drepturile părinteşti, fapt confirmat printr-o hotărâre a instanţei de judecată;
e) ai căror părinţi lipsesc, fiind anunţaţi în căutare de către organele de drept pentru comiterea de infracţiuni, fapt confirmat printr-un act eliberat de organul de poliţie;
f) ai căror părinţi au fost pedepsiţi cu privaţiune de libertate, fapt confirmat printr-o hotărâre a instanţei de judecată;
g) ale căror date de identitate nu sunt cunoscute;
h) în privința părinților cărora se află în derulare procese judiciare privind decăderea din drepturile părintești, privind instituirea măsurii de ocrotire judiciare sau privind declararea lor ca fiind dispăruți fără urmă sau decedați.

Copiii rămaşi fără ocrotire părintească – cei ai căror părinţi:

a) sunt decedaţi, fapt confirmat printr-un certificat de deces;
b) au fost decăzuţi din drepturile părinteşti, fapt confirmat printr-o hotărâre a instanţei de judecată;
c) sunt supuşi unei măsuri de ocrotire judiciare, fapt confirmat prin hotărâre a instanței de judecată;
d) au fost declaraţi dispăruţi fără urmă, fapt confirmat printr-o hotărâre a instanţei de judecată;
e) au fost declaraţi decedaţi, fapt confirmat printr-o hotărâre a instanţei de judecată;
f) i-au abandonat, fapt confirmat printr-o hotărâre a instanţei de judecată.
(2) Statutul de copil rămas fără ocrotire părintească se retrage în cazurile:
a) anulării hotărârii instanţei de judecată privind decăderea din drepturile părinteşti a părinților copilului;
b) restabilirii în drepturile părinteşti a mamei/tatălui copilului;
c) adopţiei copilului, încuviinţată printr-o hotărâre a instanţei de judecată;
d) recunoaşterii sau stabilirii paternităţii, conform prevederilor art. 47 alin. (5) și (6) și art. 48 din Codul familiei;
e) expirării sau revocării măsurii de ocrotire judiciare instituite în privinţa mamei/tatălui copilului;
f) pronunțării hotărârii instanţei de judecată privind declararea capacităţii de exerciţiu depline a mamei/tatălui copilului;
g) anulării hotărârii instanţei de judecată privind declararea mamei/tatălui copilului ca fiind dispărută/dispărut fără urmă;
h) anulării hotărârii instanţei de judecată privind declararea mamei/tatălui copilului ca fiind decedată/decedat;
i) atingerii de către copil a vârstei la care are capacitatea deplină de exerciţiu.

Din Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova:

Articolul 15. Protecţia minorilor
(1) Furnizorii de servicii media au obligaţia să respecte principiul interesului superior al minorului.
(2) Minorul are dreptul la protecţia imaginii şi a vieţii sale private.
(3) La stabilirea condiţiilor de participare a minorului la un program audiovizual se ia în considerare sensibilitatea şi vulnerabilitatea specifice vîrstei minorului, în general, precum şi tipul de personalitate al acestuia, în particular.
(4) Dreptul minorului la respectarea vieţii private şi la propria imagine prevalează în faţa necesităţii de informare, inclusiv în cazul minorului aflat în situaţii dificile.
(5) În cadrul programelor audiovizuale, minorul nu poate fi folosit sau expus de către părinţi, rude, reprezentanţi legali, avocaţi sau alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea acestuia, în scopul de a obţine avantaje de orice tip sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice.
(6) În serviciile media audiovizuale liniare se interzice difuzarea programelor audiovizuale susceptibile de a afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor, în special a celor ce conţin scene de pornografie sau de violenţă nejustificată.
(7) Programele audiovizuale susceptibile de a afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor pot fi difuzate în serviciile media audiovizuale liniare numai dacă vizionarea acestora este restricţionată printr-un sistem cu acces condiţionat.
(8) În serviciile media audiovizuale neliniare, programele audiovizuale care ar putea afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor pot fi puse la dispoziţie cu asigurarea obligatorie a măsurilor de restricţionare a accesului, astfel ca minorii să nu poată vedea ori auzi, în mod normal, programele respective.
(9) Consiliul Audiovizualului instituie în Regulamentul privind conţinuturile audiovizuale prevederi detaliate referitoare la:
a) clasificarea programelor audiovizuale în vederea protecţiei minorilor;
b) informaţiile ce conţin date personale cu impact negativ asupra minorilor;
c) informaţiile cu impact negativ asupra minorilor;
d) informaţiile privind minorii aflaţi în situaţie de risc.
(10) Consiliul Audiovizualului instituie pentru furnizorii de servicii media cerinţe suplimentare privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare:
a) difuzate în zilele de sâmbătă şi duminică, în perioadele de vacanţă ale minorilor şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare;
b) difuzate între orele 07.00–08.00 şi 17.00–21.00, iar în zilele şi perioadele prevăzute la lit.a) – orele 08.00–12.00 şi 17.00–22.00;
c) în cazul difuzării programelor dedicate pariurilor şi jocurilor de noroc (cu excepţia loteriilor) permise de legislaţie, care pot avea loc doar între orele 01.00–05.00;
d) în cazul difuzării comunicărilor comerciale audiovizuale;
e) în alte cazuri prevăzute în directivele, rezoluţiile şi recomandările, adoptate de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi/sau Consiliul Europei.
(11) În scopul protecţiei minorilor, Consiliul Audiovizualului:
a) promovează în rândul furnizorilor de servicii media necesitatea reglementării în domeniul comunicărilor comerciale audiovizuale;
b) instituie cerinţe în domeniul serviciilor media audiovizuale neliniare privind protecţia minorilor;
c) promovează, în temeiul recomandărilor, crearea şi actualizarea cataloagelor de programe audiovizuale pentru minori şi a cataloagelor de programe audiovizuale cu autorizare individuală prealabilă.

Din Legea cu privire la publicitate:

Articolul 13. Conținutul mesajelor de interes public

(4) Mesajele de interes public nu pot conține niciuna dintre următoarele informații:
i) care solicită contribuție în bani din partea minorilor;

Articolul 22. Protecția minorilor în domeniul publicității comerciale

Este interzisă publicitatea comercială care:
a) conţine elemente ce dăunează minorilor din punct de vedere fizic, moral, intelectual sau psihic;
b) încurajează minorii să cumpere bunuri sau servicii profitând de lipsa de experienţă sau de credulitatea acestora;
c) sugerează că posesia ori folosirea unui produs va oferi minorului un avantaj fizic ori social asupra celorlalți copii de vârsta lui sau că lipsa acelui produs va avea un efect opus;
d) afectează relaţiile speciale care există între minori, pe de o parte, şi părinţi sau cadrele didactice, pe de altă parte;
e) conține afirmații sau reprezentări care riscă să le cauzeze minorilor un prejudiciu de natură fizică, psihologică sau morală ori să-i împingă spre situații sau activități care ar putea să le pună în pericol sănătatea sau siguranța, ori să-i încurajeze să frecventeze persoane sau locuri periculoase ori necunoscute;
f) prezintă, în mod nejustificat, minori în situaţii periculoase.

Articolul 43. Publicitatea pentru producția alcoolică

Este interzisă publicitatea comercială care:
(1) Este interzisă publicitatea pentru producția alcoolică:
b) adresată minorilor, în care sunt imagini ale minorilor și/sau relatări ale persoanelor ce se bucură de autoritate în rândul minorilor;
h) în producţia cinematografică, tipărită sau online, destinată minorilor;

Pliant: Informaţia cu impact negativ asupra copiilor

INFORMAŢIA CU IMPACT NEGATIV ASUPRA COPIILOR

Din Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei

Informaţia cu impact negativ asupra copiilor:
 • despre violenţă, care încurajează agresivitatea şi dispreţul faţă de viaţă

 • care încuviinţează deteriorarea sau nimicirea bunurilor

 • care aduce în prim plan cadavrul sau corpul unei persoane în agonie fie un corp mutilat ca urmare a unui tratament crud

 • cu caracter pornografic

 • care invită copiii să participe la jocuri de noroc sau la alte jocuri care lasă impresia de câștig uşor

 • care apreciază pozitiv dependenţa faţă de substanțele stupefiante, toxice, psihotrope, tutun, alcool

 • care încurajează consumul, producerea, răspândirea sau procurarea de substanțe stupefiante, toxice, psihotrope, tutun, alcool

 • care incită la provocarea de leziuni corporale sau la suicid, care descriu mijloacele sau circumstanţele de suicid

 • care apreciază pozitiv o infracţiune sau care idealizează infractorii

 • care încurajează comportamente ce jignesc demnitatea umană

 • care relatează batjocorirea sau înjosirea unui om ori a unui grup de oameni în legătură cu originea etnică, apartenenţa naţională, rasială, sexuală, în legătură cu boala, starea socială, limba vorbită, religia practicată, convingerile sau opiniile împărtăşite

 • care prezintă fenomene paranormale înscenate astfel încât să producă impresia realităţii

 • care încurajează violenţa şi exploatarea sexuală, abuzurile sexuale comise asupra copiilor, relaţiile sexuale dintre copii

 • care foloseşte limbajul licenţios şi gesturile indecente

 • care conţine sfaturi privind producerea, procurarea sau utilizarea explozivelor, a substanțelor stupefiante ori psihotrope

 • care încurajează proastele deprinderi alimentare, de igienă şi inactivitatea fizică

 • care demonstrează o şedinţă de hipnoză în masă, al cărei subiect este auditoriul mijlocului de informare în masă.

Informația interzisă spre difuzare:
 • care relatează batjocorirea sau înjosirea unui om ori a unui grup de oameni în legătură cu originea etnică, apartenenţa naţională, rasială, sexuală, în legătură cu boala, starea socială, limba vorbită, religia practicată, convingerile sau opiniile împărtăşite

 • cu caracter pornografic care încurajează violenţa şi exploatarea sexuală a copiilor sau care au drept scop demonstrarea violenţei

 • ce conține date cu caracter personal ale unui copil bănuit, acuzat ori condamnat pentru săvârșirea unei infracţiuni sau contravenţii, dacă acesta nu se ascunde de organele de drept ori de instanţele judecătoreşti, sau ale unui copil care este victima unei infracţiuni ori contravenţii, ceea ce permite identificarea acestuia

 • ce conține date cu caracter personal ale unui copil care fie şi-a provocat leziuni corporale ori a încercat să o facă, fie s-a sinucis ori a făcut o tentativă de sinucidere, ceea ce permite identificarea acestuia

 • ce conține fotografii ale copiilor sau materiale video despre aceştia în contextul unor fenomene sociale negative, ceea ce permite identificarea copiilor

 • care jigneşte demnitatea copilului identificat şi/sau lezează interesele sale superioare.

Informația interzisă spre difuzare la radio și tv:
 • imagini ori fotografii ale corpului copilului decedat

 • imagini de natură pornografică

 • orice referire defavorabilă sau discriminatorie la originea etnică, naţionalitatea, rasa, religia ori dizabilitatea unui copil

 • orice indicii care ar putea duce la identificarea copiilor implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, abuz sexual, abuz fizic sau psihic, dispute familiale, sinucideri, consum de droguri, abuz de alcool etc.), inclusiv în calitate de victime sau martori. Fac excepţie situaţiile în care jurnalistul acţionează cu acordul părinţilor (tutorilor, curatorilor) în interesul superior al copilului

 • orice indicii care ar putea duce la identificarea unui copil implicat în acte de autovătămare corporală de orice natură, inclusiv în tentative de suicid sau în sinucideri

 • orice indicii care ar putea duce la identificarea unui copil HIV pozitiv. Această interdicţie se aplică chiar şi atunci când intenţia programului este de a prezenta şi de a pune în evidenţă o problemă socială

 • reconstituiri ale infracţiunilor, abuzurilor şi ale altor situaţii cu conotaţie negativă în care sunt folosiţi copiii

 • interviuri şi declaraţii în care copiilor le sunt solicitate păreri referitoare la probleme intime de familie sau probleme care le depăşesc puterea de judecată. În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, aflaţi în diferite forme de detenţie (reţinut, arestat, deţinut în penitenciar) sau care au calitatea procesuală de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat pentru comiterea unor infracţiuni în cadrul unei urmăriri penale, fie în cazul copiilor victime sau martori ale abuzurilor fizice, psihice sau sexuale, aceştia pot apărea în programele audiovizuale dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • există acordul scris al copilului

 • au fost luate măsuri de protecţie a identităţii copilului.

Restricții pentru răspândirea informației cu impact negativ asupra copiilor:
 • Este interzisă difuzarea în intervalul orar 6.00 – 20.00 de programe audiovizuale de studio sau realizate în direct în care se fumează, se consumă băuturi alcoolice ori se prezintă acte de comportament obscen

 • Este interzisă difuzarea în intervalul orar 6.00 – 23.00 producţii care prezintă:
  a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj în mod repetat;
  b) scene de sex, de limbaj sau de comportament obscen;
  c) persoane în ipostaze degradante;
  d) lupte libere nereglementate de federaţiile sportive naţionale sau internaţionale

 • Programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a copiilor şi vizionării în familie. În cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ, avertizarea verbală a publicului este obligatorie. Mijloacele de informare în masă nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale, iar imaginile care prezintă execuţii, oameni ucişi sau voluntari ai morţii, indiferent de motivaţia acestora, se difuzează numai în cazuri temeinic justificate.

 • Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mintală, spirituală sau morală a copiilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat. În lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor respective se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia. Responsabilitatea clasificării acestor producţii audiovizuale le revine titularilor de licenţă de emisie.

 • Producţii audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani – se difuzează numai în intervalul orar 24.00 – 6.00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă.

 • Producţii audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani – se difuzează numai în intervalul orar 22.00 – 6.00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă.

 • Producţii audiovizuale interzise copiilor sub 12 ani – se difuzează numai după ora 20.00 şi vor fi însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă.

 • Producţii audiovizuale interzise copiilor sub 7 ani – se difuzează numai după ora 20.00 şi vor fi însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 7 de culoare albă.

 • Producţii audiovizuale care pot fi vizionate de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori familia – se difuzează însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, majusculele AP (acord parental) de culoare albă.

Excepţii de la restricţiile privind difuzarea informaţiei cu impact negativ asupra copiilor:
 • informaţia are valoare ştiinţifică sau artistică fie este necesară pentru cercetări, instruire sau educaţie

 • publicarea ei se face în interes public.

 • Excepțiile vor fi precedate de un aviz privind posibilul impact negativ al informației asupra copiilor.

Platforma de e-learning a fost elaborată de Asociația Presei Independente (API) în cadrul proiectului “Consolidarea capacității jurnaliștilor de pe malul stâng al Nistrului de a reflecta activ și etic drepturile copilului”, realizat de API în parteneriat cu UNICEF Moldova, în cadrul Programului comun al ONU "Consolidarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului", cu suportul financiar al Suediei. Opiniile autorilor API nu neapărat coincid cu opinia Reprezentanței ONU în Republica Moldova.