x
Pentru a vă oferi o experiență mai bună, folosim cookies. Accept

Obligațiile legale ale jurnalistului la realizarea subiectelor despre copii

Vezi prezentarea „Obligații legale ale jurnalistului la realizarea subiectelor despre copii”

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului
(Sinteza conținutului)

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Convenția cu privire la Drepturile Copilului la 20 noiembrie 1989. Republica Moldova a aderat la Convenție în anul 1993. Convenția are 54 de articole, obligatorii pentru fiecare stat-parte.

Art. 1 - stabilește noțiunea de copil - orice ființă umană cu vârsta de până la 18 ani.
Art. 2 - stabilește că toți copiii au drepturi egale, indiferent de rasă, sex, origine, limbă, religie, situație materială etc. și protejează copilul împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancționare, garantează protecția drepturilor copilului indiferent de considerente ţinând de situaţia juridică, activităţile, opiniile declarate sau convingerile părinţilor, ale reprezentanţilor săi legali sau ale membrilor familiei sale.
Art. 6 – obligă statele să recunoască dreptul la viață al fiecărui copil și să facă tot ce le stă în putință pentru a asigura supravegherea și dezvoltarea copilului.
Art. 9 – Statele părți vor veghea ca nici un copil să nu fie separat de părinții săi împotriva voinţei acestora, exceptând situaţia în care autorităţile competente decid, sub rezerva revizuirii judiciare şi cu respectarea legilor şi a procedurilor aplicabile, că această separare este în interesul suprem al copilului. O astfel de decizie poate deveni necesară în cazuri particulare cum ar fi, de exemplu, în cazul copiilor maltrataţi sau neglijaţi de părinţi sau în cazul în care părinţii trăiesc separat şi se impune luarea unei hotărâri cu privire la locul de reşedinţă a copilului.
Art. 12 - Statele părţi vor garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte, opiniile copilului urmând să fie luate în considerare ţinându-se seama de vârsta sa şi de gradul său de maturitate. În acest scop copilului i se va da, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, fie direct, fie printr-un reprezentant sau un organism competent, în conformitate cu regulile de procedură din legislația națională.
Art. 13 - Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii şi idei de orice natură, indiferent de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică ori prin orice alte mijloace, la alegerea copilului. Exercitarea acestui drept poate face subiectul restricţiilor, dar numai al acelor restricţii expres prevăzute de lege şi absolut necesare pentru: a) respectarea drepturilor sau a reputaţiei altora; sau b) protejarea securităţii naţionale, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a bunelor moravuri.
Art. 19 – Statele-părți vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale și educative corespunzătoare, în vederea protejării copilului împotriva oricăror forme de violență, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijență, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul cât se află în îngrijirea părinților sau a unuia dintre ei, a reprezentantului ori reprezentanților legali sau a oricărei persoane căreia i-a fost încredințat.
Art. 24 - Statele părți recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă și de a beneficia de servicii medicale și de recuperare.
Art. 28 – Dreptul la educație.
Art. 32 – Dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice și de a nu fi constrâns la vreo muncă ce comportă vreun risc potenţial sau care este susceptibil să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
Art. 34 - Statele părţi se angajează să protejeze copilul contra oricărei forme de exploatare sexuală şi de violenţă sexuală.
Art. 37 – Statele părți vor veghea ca: a) nici un copil să nu fie supus la tortură, la pedepse sau la tratamente crude, inumane sau degradante. Pedeapsa capitală sau închisoarea pe viață fără posibilitatea de a fi eliberat nu va fi pronunțată pentru infracțiunile comise de persoane sub vârsta de 18 ani;
Art. 40 - Statele părţi recunosc oricărui copil bănuit, acuzat sau cu privire la care s-a dovedit că a comis o încălcare a legii penale dreptul la un tratament conform cu simţul demnităţii şi al valorii personale, care să întărească respectul său pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale ale altora şi care să ţină seama de vârsta sa, precum şi de necesitatea de a facilita reintegrarea sa în societate şi asumarea de către acesta a unui rol constructiv în societate.

Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova
(Art. 15. Protecția minorilor)
 • Furnizorii de servicii media au obligaţia să respecte principiul interesului superior al minorului.

 • Minorul are dreptul la protecţia imaginii şi a vieţii sale private.

 • La stabilirea condiţiilor de participare a minorului la un program audiovizual se ia în considerare sensibilitatea şi vulnerabilitatea specifice vârstei minorului, în general, precum şi tipul de personalitate al acestuia, în particular.

 • Dreptul minorului la respectarea vieţii private şi la propria imagine prevalează în faţa necesităţii de informare, inclusiv în cazul minorului aflat în situaţii dificile.

 • În cadrul programelor audiovizuale, minorul nu poate fi folosit sau expus de către părinţi, rude, reprezentanţi legali, avocaţi sau alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea acestuia, în scopul de a obţine avantaje de orice tip sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice.

Toate obligațiile televiziunilor și ale posturilor de radio referitoare la subiectele despre copii se conțin în Regulamentul privind conţinuturile audiovizuale, aprobat de Consiliul Audiovizualului (CA) la 30 decembrie 2019, la care face trimitere Codul Serviciilor Media Audiovizuale și în baza căruia sunt aplicate sancțiuni.

Din Regulamentul privind conţinuturile audiovizuale, aprobat de CA la 30 decembrie 2019:

 • În cadrul programelor audiovizuale este interzisă difuzarea oricăror indicii care ar putea duce la identificarea minorilor implicați în situații cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, abuz sexual, abuz fizic sau psihic, dispute familiale, sinucideri, consum de droguri, abuz de alcool etc.), inclusiv în calitate de victime sau martori;

 • În cazul minorilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, aflați în diferite forme de detenție (reținut, arestat, deținut în penitenciar) sau care au calitatea procesuală de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat pentru comiterea unor infracțiuni în cadrul unei urmăriri penale, fie în cazul minorilor victime sau martori ale abuzurilor fizice, psihice sau sexuale, aceștia pot apărea în programele audiovizuale dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) există acordul scris al minorului; b) existența prealabilă a consimțământului reprezentantului legal, în formă scrisă; c) asistarea pe parcursul transmisiei sau al înregistrării de către un părinte ori de către un alt reprezentant legal, respectiv de către avocat în cazul cercetării penale sau arestării. Minorul nu poate fi asistat de către părintele presupus autor al abuzului; d) au fost luate măsuri de protecție a identității minorului; e) interviul să fie realizat cu asistența psihologului pentru minori, în dependență de dezvoltarea și starea psiho-emoțională a minorului;

 • În situația în care minorul în vârstă de până la 18 ani a fost supus de către părinți ori reprezentanții legali la abuzuri fizice sau psihice, acesta poate fi intervievat cu protejarea identității, numai cu acceptul minorului, precum și cu acordul scris al părintelui care nu este presupusul autor al abuzului sau, după caz, al unei autorități responsabile cu protecția minorului și doar în prezența psihologului;

 • Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza interviuri și declarații în care minorului îi sunt solicitate păreri referitoare la probleme intime de familie sau care îi depășesc puterea de judecată;

 • Participarea minorului cu vârsta de până la 18 ani la programe audiovizuale, altele decât evenimentele culturale și competițiile sportive, este posibilă numai cu acceptul acestuia, precum și cu consimțământul scris al părinților sau, după caz, al reprezentantului legal;

 • Este interzisă, în cadrul programelor audiovizuale, difuzarea de imagini ori de fotografii ale corpului minorului decedat;

 • Nu pot fi difuzate reconstituiri de infracțiuni, abuzuri sau evenimente dramatice în care sunt folosiți minori;

 • Furnizorii de servicii media sunt obligați să difuzeze în principalul buletin de știri din prime-time, precum și la buletinele de știri difuzate în următoarele 24 de ore imaginile și datele minorilor dispăruți, la solicitarea inspectoratelor de poliție;

 • În cadrul sistemului național de alertă/răpire/dispariție a minorului, furnizorii de servicii media audiovizuale sunt obligați să difuzeze, într-un interval de timp de la 3 până la 8 ore de la solicitarea autorităților în drept și în condițiile agreate cu acestea, informațiile privind minorii răpiți sau dispăruți.

Din Legea cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației :

Art. 4 - Se interzice difuzarea informaţiei ce conţine date personale cu impact negativ asupra copiilor în cazurile în care:

 • Se dau publicităţii date cu caracter personal ale unui copil bănuit, acuzat ori condamnat pentru săvîrşirea unei infracţiuni sau contravenţii, dacă acesta nu se ascunde de organele de drept ori de instanţele judecătoreşti, sau ale unui copil care este victima unei infracţiuni ori contravenţii, ceea ce permite identificarea acestuia.

  ATENȚIE: dacă, de exemplu, la difuzarea unui reportaj despre consumul de droguri pe ecran sunt proiectate imagini din stradă sau alte imagini luate în condiții neutre, dar plasate în context negativ, în care copiii pot fi identificați, acest lucru este illegal.
 • Se dau publicităţii datele cu caracter personal ale unui copil care fie şi-a provocat leziuni corporale ori a încercat să o facă, fie s-a sinucis ori a făcut o tentativă de sinucidere, ceea ce permite identificarea acestuia;

 • Se prezintă fotografii ale copiilor sau materiale video despre aceştia în contextul unor fenomene sociale negative, ceea ce permite identificarea copiilor.

 • Informaţia respectivă jigneşte demnitatea copilului identificat şi/sau lezează interesele sale superioare;

 • Orice indicii care ar putea duce la identificarea copiilor implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, abuz sexual, abuz fizic sau psihic, dispute familiale, sinucideri, consum de droguri, abuz de alcool etc.), inclusiv în calitate de victime sau martori. Fac excepţie situaţiile în care jurnalistul acţionează cu acordul părinţilor (tutorilor, curatorilor) în interesul superior al copilului.

 • În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, aflaţi în diferite forme de detenţie (reţinut, arestat, deţinut în penitenciar) sau care au calitatea procesuală de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat pentru comiterea unor infracţiuni în cadrul unei urmăriri penale, fie în cazul copiilor victime sau martori ale abuzurilor fizice, psihice sau sexuale, aceştia pot apărea în programele audiovizuale dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  a) există acordul scris al copilului;
  b) au fost luate măsuri de protecţie a identităţii copilului.

Acte normative care se aplică în regiunea transnistreană:

EXERCIȚII DE CONSOLIDARE A CUNOȘTINȚELOR

Platforma de e-learning a fost elaborată de Asociația Presei Independente (API) în cadrul proiectului “Consolidarea capacității jurnaliștilor de pe malul stâng al Nistrului de a reflecta activ și etic drepturile copilului”, realizat de API în parteneriat cu UNICEF Moldova, în cadrul Programului comun al ONU "Consolidarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului", cu suportul financiar al Suediei. Opiniile autorilor API nu neapărat coincid cu opinia Reprezentanței ONU în Republica Moldova.